Popis jednotlivých objektů

Administrativní budova
Nachází se u vstupu do areálu Mlýn Šenov. Jedná se o čtyř podlažní objekt administrativního charakteru s jedním podzemním podlažním. V administrativní budově jsou situovány kanceláře, jídelna, prodejna a v suterénu CO kryt a další obvyklé prostory administrativních budov. Stavebně je objekt proveden z nehořlavých konstrukcí  s železobetonovými stropy. Z hlediska požární ochrany je objekt vybaven hydranty situovány ve schodišťovém prostoru a sluchovodem vyústěným ve fasádě budovy naproti vrátnice. Správní budova je komunikačně propojena s výrobním monoblokem spojovacím mostem (objekt 10). Objekt disponuje osobními výtahy o nosnosti 250 kg a to v počtu 2 ks a jednoho jídelního v prostorech kuchyně.

Vrátnice s oboustrannými váhami
Jedná se o jednopodlažní objet, který je proveden z nehořlavých hmot. Vlastní  objekt slouží pro evidovaní a vážení nákladních automobilů a je zde trvalá služba vrátných. Vrátnice slouží jako ohlašovna požáru a jsou zde umístěny ústředny EPS (elektronická požární signalizace) z celého areálu. Vážitelnost váhy do 80000kg, dílek 20 kg.

Plynová regulační stanice
Jedná se o typizovanou regulační plynovou stanici. Jde o jednopodlažní regulační buňku provedenou z nehořlavých hmot. Vysokotlaká (VTL) přípojka s dvou řadou regulací na středotlak (STL). Další regulátory na nízký tlak (NTL) jsou před objektem 08 a 07.

Trafostanice
Jedna se o třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. V prvním podlaží trafostanici jsou VN (vysokonapěťové) transformátory a rozvodny. V druhém podlaží jsou vyvedeny kabely daných transformátoru a kabelové koncovky přívodních VN kabelů. Ve třetím podlaží se nachází samotné měření dodavatele elektřiny a vypínací prvky transformátoru a přívodních vedení VN včetně ochran. Podzemí podlaží tvoří kabelový prostor, který přímo navazuje na systém kabelových kanálů. Vlastní kabelové kanály jsou řešeny jako průchozí s uložením kabelu na lávkách. Kabelové kanály jsou od objektu odděleny požárními dveřmi. Systém kabelových kanálů vychází oboustranně z trafostanice (ve tvaru U) a z jedné strany přepojuje (pod železniční vlečkou) kabelový kanál, jenž se nachází podél objektu 06 – těstárna, míchána, 04 – moučné silo, 03 – čistírna mlýna. Tento podélný kanál je situován na -4.20 m pod nákladovou rampou. Kabelový kanál vyústěný z druhé strany trafostanice (směrem k vagonové vykládce) propojuje pod železniční vlečkou objekt 01 – příjem obilí a předčistírnu, 02 – obilní silo. Trafostanice má 6ks transformátoru o výkonu 1000 kVA a 1ks transformátoru o výkonu 630 kVA. Přívodní vedení č.74 a č.140(zajišťuje minimální dobu bez elektrické energie). Rezervovaný příkon 2,3 MW

Výrobní monoblok

Čistírna mlýna, mlýn, míchárna objekt 03
Jedná se dvanáctipodlažní budovu s jedním podzemním podlažím. Konstrukční výška přízemí až 9 NP je 4,8m, ostatní podlaží mají konstrukční výšku 4,2 m. Konstrukčně je objekt poveden z železobetonového skeletu o modulové síti 6 m v podélném směru 10 polí + 1x 1,8 m směrem k objektu 04 a 1,7m směrem k objektu 01. V příčném směru je modul 2x 9 m, od 2. NP je objekt rozšířen o konzoly 1,2 m od osy sloupu po konec konzoly. Před tuto konstrukci předřazen obvodový plášť  F300 (vnější líc – profilovaný hliníkový plech o tl.1mm, tepelná izolace, vnitřní líc pozinkovaný plech tl. 0,8mm). Konstrukční systém až do 11. NP je železobetonový skelet, který je ve 12. NP nahrazen ocelovou konstrukcí.
Obvodový plášť objektu 03 v přízemí je proveden z pěnosilikátových tvárnic – jako vyzdívka skeletu, totéž je provedeno ve 12. NP. Ostatní plášť je řešen F 300. Vnitřní příčky jsou převážně provedeny pyralové s požadavkem požární odolnosti. Jako nosnou konstrukci je použito ocelových profilu ve tvaru U.
Vpravo od schodišťového prostoru se nachází čistírna obilí, která je propojená od 1. PP (-4,2 m) až po 12. NP(+47,4 m) montážními otvory.
Vlevo od schodišťového prostoru v objektu 03 se v 1. až 5. NP nachází  míchárna. V prostoru míchárny jsou situovány železobetonové zásobníky o obsahu 2016 tun mouky. K těmto zásobníkům jsou přiřazeny strojovny mícháren. Tyto míchárny jsou technologicky propojeny v jednotlivých podlažích pneumatickým dopravním potrubím.  Dále v 6. až 12. NP je situován prostor mlýna. Prostory jsou propojeny vzduchotechnickými drážkami v podlaze pro vyrovnání tlaku. Elektrické rozvodny a kabelové stoupačky jsou situovány za prostorem schodiště. Objekt disponuje jedním nákladním výtahem o nosnosti 2000 kg a třemi osobními výtahy o nosnosti 250 kg

Moučné silo objekt 04
Jedná se o objekt o dvanáctipodlažní budovu s jedním podzemím podlažím. V tomto objektu se nacházejí zásobníky.
10 zásobníků á 80 tun – příprava na balení (800 t celkem)
30 zásobníků á 215 tun – vlastní železobetonové silo (6450 t celkem)
10 zásobníků á 55 tun – od 7. NP do 10. NP(550 t celkem)
8 zásobníků á 55 tun – od 2. NP do 3. NP (440 t celkem)

Konstrukčně je celý objekt 04 z montovaného skeletu T-PMS-67. První podzemní podlaží je řešeno z železobetonového monolitického betonu. V podzemním podlaží se nachází technologie pneudopravy. V 1.NP  je situována strojovna pod moučnými sily. Od 5.NP až po 1.NP jsou jednotlivá podlaží propojena dřevěnými tobogány. Poslední nadzemní podlaží  je tvořeno  ocelovou konstrukcí  a zde je technologie dopravy moučného sila. Od +4,8 m až do výšky 43,20 m jsou situována železobetonová sila.

Volná nákladka na auta objekt 05
Jedná se o ocelové zásobníky, které pro plnění cisternových nákladních automobilů. Vlastní objekt zásobníku je tvořen 24 buňkami, jež začínají ve výšce +7,20 m, kde se rovněž nachází ovládací a plnicí zařízení. Po obou stranách ocelového zásobníků jsou umístěny plošiny, které jsou od zásobníku odděleny vyzděnou stěnou. Nad prostorem zásobníků je situovaná technologie dopravy. Konstrukčně je objekt řešen v ocelové nosné konstrukci, se zavěšeným nehořlavým obvodovým pláštěm. Objekt disponuje jedním nákladním výtahem o nosnosti 2000 kg.

Těstárna objekt 06
Jedná se o pětipodlažní objekt stavebně provedený z konstrukčního systému S.1.3. – železobetonový skelet. Tento konstrukční sytém je v podzemím podlaží monoliticky zesílen železobetonovou konstrukcí. Na -4,2 m (suterén) je do objektu zaústěn průchozí kabelový kanál, který je veden podél objektu 06 a 07. V suterénu se nacházejí skladové prostory a strojovna požárních čerpadel s hlavím uzávěrem vody. Voda je odtud vyvedena do ostatních objektů 07, 04, 03. Podél obou stran objektu se nacházejí zastřešené rampy. Objekt je propojen přes všechna podlaží montážním otvorem.

Drobné spotřebitelské balení, sklady, expedice 07
Jedná se o třípodlažní objekt, konstrukční provedení železobetonová skeletová konstrukce S.1.3 .s železobetonovými stropy s panely Spirol. Tento objekt nemá podzemní podlaží, které by snižovalo možnost zatížení podlahy 1. NP pro skladovaní. Dále se zde nachází elektrická rozvodna a stanice pro nabíjení elektrických vozíků. Podél objektu z obou stran se nacházejí expediční zastřešené rampy. Objekt disponuje nákladním výtahem o nosnosti 2000 kg.